פרסום התקשרות עם ספק יחיד / חוץ

בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010,
לפי תקנה 4 (2) האוניברסיטה הפתוחה מפרסמת בזאת הודעה על כוונתה להתקשר עם מי שלפי דעתה הוא ספק יחיד, או עם ספק חוץ לרכישת טובין חוץ, לפי העניין. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל האוניברסיטה הפתוחה ולהודיע לה כי קיים ספק אחר או ספק ישראלי, לפי העניין, המסוגל לבצע את ההתקשרות.מספר
סידורי
סוג פרסום תאריך פרסום שם ספק פרטים הסבר
43 ספק יחיד 22/08/2019 היטאצ'י ונטרה ישראל בע"מ האוניברסיטה הפתוחה מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת "היטאצ'י ונטרה ישראל בע"מ", על רקע היותה ספק יחיד, לאספקה ושירותי תחזוקה לציוד היטאצ'י ונטרה בישראל. לחץ

אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה