תנאים כלליים

ברוכים הבאים לאתר המכרזים. האתר מנוהל ומופעל על-ידי האוניברסיטה הפתוחה מדרך האוניברסיטה 1, רעננה (להלן: 'האוניברסיטה הפתוחה'). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא קישורים לתכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש בתכנים הכלולים באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו'ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח 'תוכן', או 'תכנים' כולל כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; וכן כל הכלים הטכנולוגיים, המשמשים להפעלת האתר, לרבות כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב (לרבות קוד מקור - Source Code), יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 1. זכויות יוצרים
  ניתן להשתמש בתכנים המוצגים באתר אך ורק למטרות הקשורות למכרזים המופיעים בו, ולצורכי הוראה, לימוד ומחקר בלבד.
  זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית בתכנים המופיעים באתר זה הינן בבעלות האוניברסיטה הפתוחה.

 2. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים המשמשים את האתר לרבות תוצרי ההמרה למימד המקוון וקוד המקור הינם בבעלות האוניברסיטה הפתוחה.

  אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהתכנים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהאוניברסיטה הפתוחה.
  אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.

  אין לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת האתר או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה של המשתמשים.

  בכל מקרה של העתקה או שימוש בתכנים המצויים באתר והצגתם מחוץ לאתר, המותרים בהתאם לתנאי תקנון זה, חלה חובה לציין את מקור הפרסום ושם האתר.

 3. קישורים
  במידה ובשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים, ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
  לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאוניברסיטה הפתוחה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין האוניברסיטה הפתוחה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאוניברסיטה הפתוחה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
  האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האוניברסיטה הפתוחה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

  אין לבצע קישור עמוק מתוך האתר, אלא בכפוף לתנאים הבאים:
  • הקישור נעשה בהתאם לאמור בסעיף 1, זכויות יוצרים
  • הקישור העמוק יהיה לעמוד באתר במלואו וכפי שהוא מופיע באתר , כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 4. אחריות
  האוניברסיטה הפתוחה לא תשא באחריות להתאמת הצפיה בתכנים לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא האוניברסיטה הפתוחה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר.
  האוניברסיטה הפתוחה לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.
  האוניברסיטה הפתוחה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, 'האוניברסיטה הפתוחה' משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
 5. מדיניות הגנת הפרטיות האוניברסיטה הפתוחה תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים.
 6. אבטחת מידע
  האוניברסיטה הפתוחה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת האוניברסיטה הפתוחה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האוניברסיטה הפתוחה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האוניברסיטה הפתוחה.
 7. דין וסמכות שיפוט
  1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
קראתי את תנאי השימוש באתר ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה