גודל העסק


יישום תקנה 2(ג) לחוק חובת המכרזים - שילוב עסקים קטנים הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו.תאריך מידע בדבר שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזי האו"פ קובץ


אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה