רשימת מציעים

בהתאם לסעיף 20 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010 האוניברסיטה הפתוחה מפרסמת להלן בקשה להצטרפות לרשימת המציעים עבור מכרזים סגורים.תאריך כותרת קובץ
11/07/2019 הודעה על כוונה לערוך רשימות מציעים לצורך אספקה והתקנה של מנדפים כימיים עבור האוניברסיטה הפתוחה


אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה