הערת אזהרה

אנו עושים מאמצים רבים שכל המידע המופיע באתר יהיה נכון, אולם במקרה של ספק או סתירה או מידע שגוי יהיה הנוסח המחייב זה המפורט בתקנונים, בנהלים, במסמכים המקוריים ובספרי הנהלת חשבונות, של האוניברסיטה הפתוחה. כפי שיתפרסם מעת לעת, לפי העניין.

אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה