האוניברסיטה הפתוחה
קורסים חופפים
 
 
קורסים חופפים

לעתים יש חפיפה חלקית או מלאה בין נושאי הלימוד של קורסים שונים. חפיפות כאלה מגבילות את מספר נקודות הזכות הכולל שאפשר לצבור בצירופים מסוימים של קורסים.

הצירופים שביניהם יש חפיפה מצוינים בתיאור הקורס באתר. בכל צירוף מצוין מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס בנפרד (נקודות לקורס) וכן מספר הנקודות שמקנה הצירוף (נקודות לצירוף).

סטודנטים שילמדו קורס מתוך צירוף עם חפיפות, לאחר שלמדו קורס אחד או יותר מן הצירוף, יוכלו לצבור בגין הקורס האמור מספר נקודות שאינו עולה על ההפרש שנותר להם כדי להגיע למספר הנקודות שמקנה הצירוף.

חלוקת מכסת נקודות הזכות המופחתת בין קורסים מתוך צירוף עם חפיפות תיקבע לפי תכנית הלימודים האישית של הסטודנטים. בכל מקרה, אם אחד מהקורסים שבצירוף הוא קורס חובה בתכנית הלימודים של הסטודנטים, ייוחס הניקוד המופחת לקורס(ים) האחר(ים) שבצירוף.

יש להקפיד ולבדוק בתיאור הקורס שאתם מעוניינים ללמוד אם אין בו מגבלה על קבלת נקודות זכות.

הזן מספר קורס מדויק או אחת המילים בשם הקורס


נקודות
לצירוף
נקודות
לקורס
עד סמסטר
הקורס
מסמסטר
הקורס
שם הקורס   מספר
קורס

6 6 לאומיות יהודית וציונות   10843
  6 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881   10121

- 3 יסודות הערבית הספרותית א'   10853
  0 יסודות הערבית הספרותית א   91465

- 3 יסודות הערבית הספרותית ב'   10854
  0 יסודות הערבית הספרותית ב   91466

- 6 מבוא לסכסוך הישראלי-ערבי (אנגלית)   10885
  6 מבוא לסכסוך הישראלי-ערבי   10888

- 6 משטרים בפוליס היוונית   10965
  6 חילופי משטרים ביוון הקלאסית   10306

מי שלמד את 10306 - חילופי משטרים ביוון הקלאסית, לא יכול ללמוד את 10965 - משטרים בפוליס היוונית.- 6 המזרח התיכון בין מלחמות העולם במסלול תיכון (בערבית)   11201
  6 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם   10425

- 6 בימי שואה ופקודה במסלול תיכון   11202
  6 בימי שואה ופקודה   10234

- 6 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה   10172
  6 קריאה וכתיבה אקדמית, עם גישור מערבית לעברית   10173

- 6 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון   10174
  6 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה   10172

- 6 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון   10174
  6 קריאה וכתיבה אקדמית, עם גישור מערבית לעברית   10173

10 6 אמנות הרנסנס באיטליה   10232
  6 אמנות הרנסנס והבארוק   10821

- 6 מבוא לקולנוע ישראלי   10421
  6 תולדות הקולנוע הישראלי   10895

- 6 מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית   10825
  6 מרכז או שוליים בספרות הישראלית במסלול תיכון   11200

- 6 מבוא לאמנויות   10845
  6 מבוא לאמנויות (אנגלית)   10886

- 6 הקולנוע הישראלי במפנה האלף   10939
  6 תולדות הקולנוע הישראלי   10895

12 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 יסודות החשבונאות   10280
  6 יסודות החשבונאות לחשבונאים   10696

- 6 מושגי יסוד באקונומטריקה   10284
  6 עקרונות האקונומטריקה (אנגלית)   10887

6 6 מחקרי שיווק   10350
  6 שיווק מבוסס דאטה   11303

8 6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

- 6 2018א התנהגות ארגונית-מיקרו   10430
  6 התנהגות ארגונית-מקרו   10434

מי שלמדו את 10430 בגרסתו הקודמת לפני 2018ב מנועים מללמוד את 10434.3 4 כלכלה בין-דורית   10574
  6 כלכלה בין דורית משולב התנסות מעשית   10996

8 6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 ניהול טכנולוגיה וחדשנות   10777
  9 ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית   10847

6 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697

8 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

8 6 חשבונאות ניהולית   10860
  6 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר   10404
  6 חשבונאות ניהולית ותמחיר   10697
  6 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית   10708

6 6 חשבונאות ניהולית מתקדמת   10861
  6 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים   10913

- 6 חשבונאות ניהולית מתקדמת   10861
  3 השבחת ערך חברות   13041

6 6 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות   10862
  6 ניתוח דוחות פיננסיים   10389

6 6 יסודות החשבונאות הפיננסית   10863
  6 יסודות החשבונאות לחשבונאים   10696

6 6 יסודות החשבונאות הפיננסית   10863
  6 יסודות החשבונאות   10280

- 6 2016א חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים   10913
  3 השבחת ערך חברות   13041

3 6 כלכלה ציבורית   10917
  6 כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית   10997

3 4 כלכלת ישראל   10954
  6 כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית   10998

6 6 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים   10992
  6 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים א'   10994

6 6 שיווק מבוסס דאטה   11303
  6 מחקרי שיווק   10350

- 3 תורת המשחקים - יישומים לניהול   13044
  4 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול   10599

מי שלמד את 10599 אינו יכול ללמוד את 13044.- 3 סדנת דירקטורים ונושאי משרה בכירים   13049
  3 סדנת דירקטורים: מדיניות ציבורית   12210

- 6 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה   10165
  3 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני   12201

מי שלמד את הקורס 10165 - מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, אינו יכול ללמוד את הקורס 12201 - מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני.6 6 דת, מדינה ופוליטיקה   10342
  6 לאומיות ודת   11307

- 6 2015א דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל   10509
  2 2015א מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון   12016

מי שלמד את 10509 אינו יכול ללמוד את 120164 2 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי   10618
  4 עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות   10848

- 6 מדיניות ציבורית   10723
  3 סוגיות במדיניות ציבורית   12042

מי שלמד את הקורס מדיניות ציבורית 10723 אינו יכול ללמוד את סוגיות במדיניות ציבורית 120424 2 סדנת רדיו   10749
  4 רדיו: סדנה והתמחות   10890

4 2 סדנה ביחסי ציבור   10763
  4 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות   10849

4 4 יסודות המחקר הכמותי א   10769
  4 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו   10285

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

4 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 הסקה סטטיסטית   30204

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203
  4 הסקה סטטיסטית   30204

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  4 הסקה סטטיסטית   30204

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

9 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

6 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416

8 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 4 יסודות המחקר הכמותי ב   10775
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

- 6 כתיבה של נייר מדיניות   10811
  3 סדנה בכתיבת נייר מדיניות   12039

- 6 התמחות מעשית במוסדות ציבוריים   10831
  3 תכנית ההתמחות של עיריית תל אביב יפו   12052

- 6 כלכלה פוליטית בין-לאומית   10832
  6 כלכלה פוליטית בין-לאומית (אנגלית)   10884

- 4 מבוא למשפט ויסודות המשפט   10835
  6 מבוא למשפט ולדיני עסקים   10836

- 6 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת   10946
  2 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים   12037

- 6 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות   10970
  5 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה במבט אנתרופולוגי   12050

מי שלמד את הקורס 10970 מנוע מללמוד את הקורס 12050.- 6 רגולציה: סמינר מחקר   10982
  6 רגולציה - מתאוריה למעשה   10957

מי שלמד את 10957 לא יוכל ללמוד את 10982.- 3 סוגיות במדיניות ציבורית   12042
  3 מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה   13037
  6 מדיניות ציבורית   10723

מי שלמד את הקורס 12042 - סוגיות במדיניות ציבורית או את הקורס 10723 - מדיניות ציבורית,


מנוע מללמוד את הקורס 13037 - מדיניות ציבורית מתאוריה למעשה.- 3 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)   14210
  3 שיטות מחקר איכותניות   10748

מי שלמד את הקורס 10748 מנוע מללמוד את הקורס 14210.3 3 רגרסיה וניתוח שונות   10286
  3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686

6 6 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי   10352
  6 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה   10522
  3 2009א חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי   10145

6 3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686
  4 הסקה סטטיסטית   30204

- 3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686
  4 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית   10851

3 1 התנסות במחקר   10786
  3 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות   10686

- 1 התנסות במחקר   10786
  4 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית   10851

- 4 תקשורת, שפה ודיבור: התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית   10882
  4 התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות   10787

- 6 סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום   10914
  6 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה   10936
  6 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה   10969

6 6 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה   10936
  3 היבטים פסיכוביולוגים של לחץ וחרדה   14407

- 6 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה   10969
  3 שפה וזיקנה   14323

- 6 פסיכולוגיה של משא ומתן   10973
  6 דינמיקה של משא ומתן   10526

6 6 סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה   10983
  3 קשב וקוגניציה   14325

4 4 סמינר בפסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות   14011
  4 פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות   14036

4 4 מדיניות חינוך   14028
  4 מדיניות חינוך: סמינר מחקר   14034

4 4 סמינר במטה קוגניציה ולמידה   14033
  4 מטה קוגניציה ולמידה   14035

3 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

יש לבחור את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.8 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416

4 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב   30112
  4 הסקה סטטיסטית   30204

יש לבחור את הקורס המתאים לתכנית הלימודים האישית.- 0 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה   91410
  4 התנסות מעשית בפסיכולוגיה   10850

- סדנה לסמינר אמפירי: ליקויי קריאה   91444
  0 סדנה לעבודה אמפירית: נוירופסיכולוגיה   91479
  0 סדנה לסמינר אמפירי: ליקוי למידה בחשבון   91480

- 0 סדנה לעבודה אמפירית במח וקוגניציה   91507
  0 סדנה לעבודה אמפירית: קשב חזותי   91452

8 6 דרכים בכימיה   20108
  6 כימיה כללית   20437
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית, סתיו)   20477
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית אביב)   20487
  4 כימיה כללית ב   20480
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

3 3 יסודות הפיסיקה א   20113
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים א   20123

3 3 יסודות הפיסיקה ב   20114
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב   20124

6 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470

6 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית ב   20480

4 3 2017א עולם הכימיה   20116
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

9 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470
  4 כימיה כללית ב   20480

7 3 2017א עולם הכימיה   20116
  4 כימיה כללית א   20470
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

10 6 צפונות כדור-הארץ   20117
  6 מבוא למדע כדור-הארץ   06101

10 6 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון   20118
  6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468

12 6 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון   20118
  4 גנטיקה א   20495
  6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468

6 6 אשנב למדעי החיים   20121
  6 ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון   20118

10 6 אשנב למדעי החיים   20121
  6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468

12 6 אשנב למדעי החיים   20121
  4 גנטיקה א   20495
  6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468

6 6 יסודות הפיסיקה   20125
  3 יסודות הפיסיקה א   20113
  3 יסודות הפיסיקה ב   20114
  6 מבוא למדעי הטבע   02101

6 6 יסודות הפיסיקה   20125
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים א   20123
  3 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב   20124
  6 מבוא למדעי הטבע   02101

6 6 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)   20214
  6 התא: מבנה ופעילות   20452

8 8 גנטיקה   20275
  4 גנטיקה א   20495
  4 גנטיקה ב   20924

6 6 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע   20304
  6 בעיות בפילוסופיה של המדע   20914

8 6 2006ג כימיה כללית   20437
  4 2016ג עולם הכימיה   20116

למי שלמד את 20437 עד סמסטר ג2006 ואת 20116 עד סמסטר ג20166 6 כימיה כללית   20437
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית, סתיו)   20477
  4 כימיה כללית א   20470
  6 כימיה כללית (מתכונת שנתית אביב)   20487
  6 דרכים בכימיה   20108
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

6 6 כימיה כללית   20437
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

7 6 כימיה כללית   20437
  3 2017א עולם הכימיה   20116

למי שלמד את 20116 החל מ א20178 6 עולם החשמל והאלקטרוניקה   20443
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה א   20488
  4 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב   20489

6 6 כימיה אורגנית   20456
  3 כימיה אורגנית לביולוגים   20282

15 6 כימיה אורגנית   20456
  6 כימיה מולקולרית   20232
  6 כימיה אי-אורגנית   20404

6 6 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים   20468
  4 גנטיקה א   20495

4 4 כימיה כללית ב   20480
  2 כימיה כללית ב לביולוגים   20490

5 4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482
  3 תרמודינמיקה ב   20264

6 6 תרמודינמיקה   20483
  4 תרמודינמיקה לפיסיקאים   20482

4 3 ביוכימיה א לכימאים   20485
  4 ביוכימיה א   20204

5 2 מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי   20496
  3 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי   20930
  4 מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי   20559

- 3 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה   20515
  3 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (אנגלית)   20961

6 4 2001א תורת הקוואנטים א   20522
  5 2021ג 2001א פיסיקה קוואנטית 1   20320

7 4 2001א תורת הקוואנטים א   20522
  5 2022א פיסיקה קוואנטית 1   20320

- 3 נושאים נבחרים באימונולוגיה   20544
  3 נושאים נבחרים באימונולוגיה (אנגלית)   20960

- 3 נושאים נבחרים באימונולוגיה   20544
  3 נושאים נבחרים באימונולוגיה (אנגלית)   20960

8 6 פיזיולוגיה של מערכות באדם   20556
  6 פיזיולוגיה של בעלי חיים   20953

- 6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  6 פרוייקט מחקר בכימיה (אנגלית)   20957

7 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים   20590
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה   20592
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה א   20382
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב   20383
  6 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20575
  4 2020א פרויקט מחקר במדעי החיים- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20576
  6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  6 פרויקט מחקר בפיסיקה   20578

ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "קורס סמינריוני בנושא מיוחד"


ניתן ללמוד רק אחד מבין 4 הקורסים הנקראים "פרויקט מחקר"9 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים   20590
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה   20592
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה א   20382
  3 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב   20383
  6 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20575
  6 2020ב פרויקט מחקר במדעי החיים- התנסות באקדמיה או בתעשיה   20576
  6 פרויקט מחקר בכימיה   20577
  6 פרויקט מחקר בפיסיקה   20578

ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "קורס סמינריוני בנושא מיוחד".


ניתן ללמוד רק אחד מבין 3 הקורסים הנקראים "פרויקט מחקר".- 3 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ   20591
  3 קורס סמינריוני מיוחד במדעי כדור הארץ (אנגלית)   20959

3 3 נושאים בכימיה חישובית   20910
  2 סדנה בהדמיה מולקולרית   20932

- 3 מבט על ננו-חומרים   20917
  3 מבט על ננו חומרים (אנגלית)   20958

- 3 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה   20919
  3 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (אנגלית)   20962

- 3 נושאים נבחרים בכימיה של אורגנו-מתכות מעבר   20925
  3 נושאים נבחרים בכימיה של אורגנו-מתכות מעבר (אנגלית)   20956

6 4 ביולוגיה התפתחותית   20929
  4 ביולוגיה התפתחותית: תופעות, עקרונות ושאלות פתוחות   20410

- 5 פיסיקה קוואנטית 2   20943
  5 פיסיקה קוואנטית 2 (אנגלית)   20955

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

7 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109

10 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

12 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

6 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

8 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

10 4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430
  6 מתמטיקה דיסקרטית   20276

12 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

13 6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

6 6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

9 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444

7 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

12 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה בדידה   20476

10 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 1999א חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

יש לבחור בקפידה בין הצמד 20212+20224 לבין 20423, לפי תכנית הלימודים האישית.11 4 חשבון אינפיניטסימלי 2   20212
  7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

8 6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

9 7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

13 6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

14 7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

8 6 פונקציות מרוכבות   20243
  4 שיטות מתמטיות בפיסיקה   20602

10 6 פונקציות מרוכבות   20243
  4 משוואות דיפרנציאליות חלקיות   20394
  4 שיטות מתמטיות בפיסיקה   20602

4 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1   20280
  3 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות   20218

4 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1   20280
  1 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות   20293

- 3 סמינר במתמטיקה   20381
  3 סמינר במתמטיקה (אנגלית)   20952

6 4 משוואות דיפרנציאליות חלקיות   20394
  4 שיטות מתמטיות בפיסיקה   20602

- 4 תורת המספרים האלמנטרית   20413
  4 תורת המספרים האלמנטרית (אנגלית)   20607

8 6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  5 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

12 6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

7 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

7 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

5 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425

11 5 2022א תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

6 4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

10 4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א   30111

6 5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  3 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים   30203

11 5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281
  4 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ולוגיקה   20283

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

7 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

10 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

8 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

14 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  6 חשבון אינפיניטסימלי 1   20106
  7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

11 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

11 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

12 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

13 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

12 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

12 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

14 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492

7 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475

6 2 השלמות בחשבון אינטגרלי   20492
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

5 4 הסקה סטטיסטית   30204
  2 2021ג רגרסיה וניתוח שונות   10286

6 4 הסקה סטטיסטית   30204
  3 2022א רגרסיה וניתוח שונות   10286

6 6 מבני-נתונים   20223
  6 מבני נתונים   20433
  6 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים   20407

מי שלומד לקראת תואר במדעי המחשב, והתחיל את לימודיו מסמסטר א1997 ואילך, חייב ללמוד את הקורס 20407 ולא את הקורס 20433.7 4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290
  5 אלגוריתמים   20417

החפיפה חלה על מי שלמד את 20290 מ 2021א ואילך.6 4 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290
  6 מדעי המחשב בקליפת אגוז   20608

8 4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582

11 6 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים   20407
  6 מדעי המחשב בקליפת אגוז   20608

7 5 2022א אלגוריתמים   20417
  4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

11 6 מבני נתונים   20433
  6 מדעי המחשב בקליפת אגוז   20608

6 4 עקרונות פיתוח מערכות מידע   20436
  6 תכנון מערכות מידע   30206
  6 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע   10645

6 4 אוטומטים ושפות פורמליות   20440
  5 מודלים חישוביים   20604

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

9 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

4 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  4 מבוא לתכנות ולהכרת המחשב   20102
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

4 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

6 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

4 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

9 3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

6 4 לוגיקה למדעי המחשב   20466
  6 לוגיקה מתמטית   20327

9 4 ארגון המחשב   20471
  6 מדעי המחשב בקליפת אגוז   20608

4 4 יסודות התכנות בשפת Java   20478
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

6 4 יסודות התכנות בשפת Java   20478
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

8 4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582

6 6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים ב   20550

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים א   20398

4 4 2022א מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים   20948

6 6 2021ג מבוא לרשתות תקשורת מחשבים   20582
  4 רשתות תקשורת מחשבים   20948

6 4 2021ג מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

החפיפה חלה על מי שלמד את 20290 מ 2021א ואילך.7 5 2022א מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  4 2021א אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב   20290

7 5 2022א מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  5 מודלים חישוביים   20604

6 4 2021ג מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  5 מודלים חישוביים   20604

10 5 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות   20585
  6 מדעי המחשב בקליפת אגוז   20608

9 4 מערכות הפעלה   20594
  6 מדעי המחשב בקליפת אגוז   20608

10 5 מודלים חישוביים   20604
  6 מדעי המחשב בקליפת אגוז   20608

6 4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606

4 3 סמינר בתכנות מערכות דפנסיבי   20928
  4 תכנות מערכות דפנסיבי   20937

4 4 מבוא לאבטחת המרחב המקוון   20940
  4 אבטחת מערכות תוכנה   22923

4 4 מבוא לבדיקות תוכנה (אנגלית)   20946
  4 בדיקות תוכנה   22920

4 4 גאומטריה חישובית   22905
  4 גיאומטריה חישובית   20399

4 4 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול   10579
  4 רשתות תקשורת מחשבים   20948

- 4 ניהול התפעול 1   10687
  3 אסטרטגיה של התפעול   13027

- 4 ניהול התפעול 2   10688
  3 ניהול התפעול בארגון   13034

- 4 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול   10906
  3 ניהול פרויקטים למינהל עסקים   13032

9 6 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים   20297
  4 נושאים מתקדמים באלגוריתמים   22910

6 2 השתתפות בפעילות חברתית וקהילתית   49999
  6 השתתפות בפעילות חברתית מורחבת-תואר ראשון   49998

8 2 השתתפות בפעילות חברתית וקהילתית   49999
  6 השתתפות בפעילות חברתית מורחבת-תואר ראשון   49998
  8 השתתפות בפעילות חברתית מורחבת-תואר ראשון   49996

10 2 השתתפות בפעילות חברתית וקהילתית   49999
  6 השתתפות בפעילות חברתית מורחבת-תואר ראשון   49998
  8 השתתפות בפעילות חברתית מורחבת-תואר ראשון   49996
  10 השתתפות בפעילות חברתית מורחבת-תואר ראשון   49995

קורס שאיננו מוצע עוד
סטודנט שלמד את אחד הקורסים בצירוף זה, מנוע מללמוד קורסים נוספים מצירוף זהBack Line