טבלת הקורסים השנתית
האוניברסיטה הפתוחה

המערכת שלהלן מציגה את הקורסים המוצעים להוראה על איפיוניהם השונים. מכיוון שאפשר לשייך קורסים אחדים ליותר מנושא אחד או תחום אחד, הם יופיעו בטבלת הקורסים בכל אחד מהנושאים , או התחומים, שאליהם הם משתייכים.

מתן מידע על תקופה של שנתיים נועד לאפשר לסטודנט לתכנן את לימודיו באוניברסיטה הפתוחה לטווח ארוך (אם כי יש להביא בחשבון שינויים בהיצע הקורסים). תכנון זה חשוב מאחר שקורסים רבים מוצעים אחת לשני סמסטרים.


האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על-אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.


כניסה למערכת
מידע אודות היצע הקורסים ברחבי הארץ