ןיינעתמל ץועיי ןולאש

.()םודא שלושמ תועצמאב םינייוצמ אלמל הבוח םתוא תודש

: םיישיא םיטרפ
:תוהז רפסמ
:החפשמ םש
:יטרפ םש
:בושי
: רשק תריציל ןופלט
:ינורטקלא ראוד
 זכר     נקבה
אל ןכ ?עדימ שגפמב תפתתשה םאה

: הלכשהו עקר ינותנ
דומיל תונש רפסמ
אל ןכ :תורגב תדועת
:תרחא הדועת
 יחידות לימוד. סיימתי בציון  . לש המרב תורגבל הקיטמתמ
:םיינוכית לע םידומיל
.םימדוק םידומילב הרכהל השקבב תונפל םיאשר םכניה
הנורחא הרידס דומיל תנש
:קוסיע

? החותפה הטיסרבינואב ךידומיל תרטמ יהמ
:דומילה תרטמ
טרפ ,ןכ  אל ?לולסמ תרחב םאה
:סרוק

תילגנאב רוטפ תבוח

.(טוריפ ןאכ תוארל ןתינ) תילגנא ידומילמ רוטפ תגשהל םיכרד שולש תומייק
:תילגנאב רוטפ לבקל ןיינועמ ךניה הב ךרדה תא ןייצ
הרכהל הדעווה י"ע ועבקנש םינוירטירקל ףופכ) תרחא הטיסרבינואב תילגנא ידומיל ךמס לע רוטפ 
.(םימדוק םידומילב       
(ירטמוכיספ /ם"רימא / ר"ימא) ןוימ ןחבמב רוטפ תגשה 
? רבעב תגווס םאה
אל ןכ
החותפה הטיסרבינואבתילגנאב A המר ימדקא סרוק לש החלצהב םויס 


:ץעויל תולאש