לדף הבית

מערך ייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה


Note1 םיפסונ םילולסמב ןושאר סרוק תניחבל רזע תלבטהלכלכו לוהינ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(10142) לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאיצנרפיד ןובשח
Icon


םיימואל-ןיב םיסחיו הנידמה עדמו לוהינ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(10205) םיימואל-ןיב םיסחיב דוסי יגשומ
Icon
(10406) לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ
Icon


היגולויצוסו לוהינ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(10134) היגולויצוסל אובמ
Icon
(10161) תיתרבח הבישחל אובמ
Icon


הארוה תוטישו םידומיל תוינכת תמגמב ךוניחו םיימואל-ןיב םיסחיו הנידמה עדמ
:םיסרוקה
(10486) ןושארה רושעב לארשי
Icon
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10256) תינדיחי הארוה
Icon
(10106) הכרעהו הארוה ,םידומיל ןונכת
Icon


(הארוה תוטישו םידומיל תוינכת תמגמב) ךוניחו הלכלכ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10256) תינדיחי הארוה
Icon
(10106) הכרעהו הארוה ,םידומיל ןונכת
Icon


היגולויצוסו הלכלכ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(10134) היגולויצוסל אובמ
Icon
(10161) תיתרבח הבישחל אובמ
Icon


לוהינו םייחה יעדמ
:םיסרוקה
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(20118) א תיללכ היגולויב
Icon


םימושייו תוכרעמ - בשחמה יעדמו הלכלכ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(30203) םיעדמל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon


םימושייו תוכרעמ - בשחמה יעדמו הארוה תוטישו םידומיל תוינכת תמגמב ךוניח
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10256) תינדיחי הארוה
Icon
(10106) הכרעהו הארוה ,םידומיל ןונכת
Icon
(30203) םיעדמל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אובמ
Icon


היגולויצוסו םיימואל-ןיב םיסחיו הנידמה עדמ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10205) םיימואל-ןיב םיסחיב דוסי יגשומ
Icon
(10406) לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ
Icon
(10134) היגולויצוסל אובמ
Icon
(10161) תיתרבח הבישחל אובמ
Icon


הארוה תוטישו םידומיל תוינכות ,היגולויצוס
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10134) היגולויצוסל אובמ
Icon
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10256) תינדיחי הארוה
Icon
(10106) הכרעהו הארוה ,םידומיל ןונכת
Icon
(10161) תיתרבח הבישחל אובמ
Icon


םימושייו תוכרעמ - בשחמה יעדמו לוהינ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(30203) םיעדמל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(20406) א ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
Icon


היגולויצוסו היגולוכיספ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10134) היגולויצוסל אובמ
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


(הארוה תוטישו םידומיל תוינכת תמגמב) ךוניחו היגולוכיספ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10256) תינדיחי הארוה
Icon
(10106) הכרעהו הארוה ,םידומיל ןונכת
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


תוגהנתהה יעדמ תשגדה
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10134) היגולויצוסל אובמ
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


לוהינו היגולוכיספ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


הלכלכו היגולוכיספ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(10142) לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאיצנרפיד ןובשח
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


םיימואל-ןיב םיסחיו הנידמה עדמו היגולוכיספ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10205) םיימואל-ןיב םיסחיב דוסי יגשומ
Icon
(10406) לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


םימושייו תוכרעמ - בשחמה יעדמו היגולוכיספ
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(20406) א ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


םיימואל-ןיב םיסחיו הנידמה עדמו הלכלכ
:םיסרוקה
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10205) םיימואל-ןיב םיסחיב דוסי יגשומ
Icon
(10406) לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ
Icon
(10162) הנידמה עדמל אובמ
Icon


(הארוה תוטישו םידומיל תוינכת תמגמב) ךוניחו לוהינ
:םיסרוקה
(10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10106) הכרעהו הארוה ,םידומיל ןונכת
Icon


(הארוה תוטישו םידומיל תוינכת תמגמב) ךוניחו הקיטמתמ
:םיסרוקה
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10256) תינדיחי הארוה
Icon
(10106) הכרעהו הארוה ,םידומיל ןונכת
Icon
(30203) םיעדמל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אובמ
Icon


הדימל ייוקיל :ךוניח תשגדה
:םיסרוקה
(30111) א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
Icon
(10125) ךוניחב היגולוכיספ
Icon
(10136) היגולוכיספל אובמ
Icon


םייחה יעדמו הימיכ
:םיסרוקה
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 3 לש המרב תורגב ילעבל (20116) הימיכה םלוע
Icon
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 5 לש המרב תורגב ליעבל (20437) תיללכ הימיכ
Icon


הלכלכו הימיכ
:םיסרוקה
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 3 לש המרב תורגב ילעבל (20116) הימיכה םלוע
Icon
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 5 לש המרב תורגב ילעבל (20437) תיללכ הימיכ
Icon
ץלמומ ,ןכ ומכ (10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon


לוהינו הימיכ
:םיסרוקה
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 3 לש המרב תורגב ילעבל (20116) הימיכה םלוע
Icon
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 5 לש המרב תורגב ילעבל (20437) תיללכ הימיכ
Icon
ץלמומ ,ןכ ומכ (10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon


(הארוה תוטישו םידומיל תוינכת תמגמב) ךוניחו הימיכ
:םיסרוקה
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 3 לש המרב תורגב ילעבל (20116) הימיכה םלוע
Icon
סרוקה תא דומלל ץלמומ ל"חי 5 לש המרב תורגב ילעבל (20437) תיללכ הימיכ
Icon
ץלמומ ,ןכ ומכ (10131) הלכלכורקימל אובמ
Icon


Hr

:הרעה
.לולסמ לכל תחתמ םיטרופמה םיסרוקהמ דחא לכ ןושאר סרוקכ דומלל רשפא Note1

Navigation